Gemeentelijke

adviescommissies en –teams

Gemeentelijke

adviescommissies en –teams

Commissies

Kwaliteitsgesprek en advies op maat

Het Gelders Genootschap geeft op uiteenlopende manieren invulling aan kwaliteitsgesprekken. In een kwaliteitsgesprek wordt niet zozeer uitgegaan van de toetsvraag, maar worden de belangen van de initiatiefnemer en de gemeente zorgvuldig verkend en wordt gekeken welke koppelbelangen vanuit de omgeving mogelijk zijn. Steeds vaker stellen gemeenten onze adviseurs en commissies dergelijke brede adviesvragen: wat kan het initiatief toevoegen aan de omgevingskwaliteit? Bij gebleken ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteitswinst, zijn gemeenten steeds vaker bereid medewerking te verlenen aan een initiatief en mogelijk beleidsmatige belemmeringen te passeren. Zo kan er voor de initiatiefnemer, de gemeente en het omgevingsbeeld een win-win situatie ontstaan.

Het GG werkt al vele jaren met een ervenconsulent. De ervenconsulent gaat met gemeenten en initiatiefnemers in gesprek over uiteenlopende veranderingen in het landelijke gebied. Van schaalvergroting, functieverandering, herbestemming en verduurzaming. Voorop staat het zoeken naar een versterking van het landschapsbeeld bij deze veranderingen en het verbinden van mogelijk tegengestelde belangen. Vaak vind dit gesprek op locatie plaats en wel aan de keukentafel. Het keukentafelgesprek staat daarmee model voor de wijze waarop het Gelders Genootschap wil (gaan) adviseren.

Voor een dergelijke kwaliteitsadvisering zijn enkele ingrediënten benodigd. Er moet sprake zijn van een open dialoog, een brede blik en van de benodigde expertise. Ook dient het planoverleg in een zo vroeg mogelijk stadium plaats te vinden. De laatste jaren is er een trend te bespeuren waarbij adviseurs steeds vaker op locatie in gesprek gaan met burgers en initiatiefnemers en zo tot gedragen plannen kunnen komen.

Onder de Omgevingswet zal het belang van deze kwaliteitsgesprekken toenemen. Dit vergt voortdurend duiden van kwaliteiten en afwegen van belangen. En dat gebeurt bij uitstek in een kwaliteitsgesprek op maat.

Gemeentelijke

adviescommissies en –teams

Kwaliteitsteams

Gemeentelijke

adviescommissies en –teams

Planoverleg Cultuurhistorie Gelderland

Het Planoverleg geeft alle relevante partijen bij planvorming en planontwikkeling in de cultuurhistorie de mogelijkheid voor overleg, afstemming en uitwisseling. Het planoverleg biedt initiatiefnemers en gemeenten de gelegenheid om in een vroegtijdig stadium te overleggen over voornemens met betrekking tot monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Het kan gaan om objectgerichte en gebiedsgerichte plannen, maar ook om algemene beleidslijnen.

In het Planoverleg ontmoeten de partijen uit het Samenwerkingsverband - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, provincie Gelderland, Monumentenwacht Gelderland en het Gelders Genootschap - elkaar iedere twee weken op het kantoor van het Gelders Genootschap. . De bespreekpunten en plannen worden veelvuldig door gemeenten geagendeerd of ter afstemming door adviseurs op de agenda gezet.

 Voorafgaand aan of naar aanleiding van het planoverleg brengen de deelnemers een locatiebezoek. Enkele plannen werden ook op locatie besproken. Tijdens de overleggen komt een breed scala aan ontwikkelingen aan en rondom rijksmonumenten in Gelderland aan de orde, waarbij dit jaar vooral plannen voor de herbestemming van kerken veel aandacht vroegen. Ook de onderwerpen duurzaamheid en groen binnen landgoederen/ buitenplaatsen en steden stonden meermalen op de agenda.

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een evaluatie van het Planoverleg. Daarbij staat de vraag centraal of de huidige werkwijze nog voldoet en wat er eventueel verbeterd zou kunnen worden.